Fietsinfrastructuur

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.

Fietspaden en fietsstroken

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietspaden en fietsstroken?

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om voldoende brede fietsinfrastructuur aan te leggen die berekend is op een groeiend gebruik. Fietsberaad wil de bestaande tabellen uit het vademecum fietsvoorzieningen integreren in één helder overzicht en voorstellen om de normen aan te passen aan de recentste inzichten. Het moet beleidsadviseurs makkelijker inzicht geven in de wenselijke breedte van fietsinfrastructuur. Welke breedte is nodig en op welke capaciteit is dat berekend?  Daarnaast beveelt dit advies ook een nieuwe standaardbreedte aan. Die moet ook de verkeersveiligheid op het fietspad zelf ondersteunen. Er zijn meer verschillende types fietsen en voortbewegingstoestellen, met ook verschillende snelheden. Die nieuwe breedtes zijn nodig om daarop in te spelen.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietspaden en fietsstroken

Nieuws

Fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

Nieuws

Gent maakt spitspunten voor woon-werkverkeer

Fietsparkeren

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats en op de bestemming. Een goede fietsstalling voldoet daarom aan een aantal ontwerpeisen: veilig toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren

Nieuws

Lerend netwerk fietsparkeren: presentaties beschikbaar

Praktijk

Beveiligde en overdekte buurtfietsenstalling in Mechelen

Praktijk

Fietsparkeren in de openbare ruimte (COVID-19)

Fietsstraten

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsstraten?

Fietsstraten komen steeds vaker voor en vinden langzaam maar zeker hun plaats in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De redenen waarom ze voor een fietsstraat kiezen, zijn vaak symbolisch of praktisch van aard.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietsstraten

Praktijk

Nieuw fietsnetwerk in Sint-Martens-Latem: 17 km fietsstraten

Nieuws

Winnaar in de kijker: Mechelen #fietsgemeente

Fietsbruggen en fietstunnels

Ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) komen voor bij een spoorweg, waterweg of drukke verkeersweg. Bruggen of tunnels zijn nieuwe publieke plaatsen, aandacht voor een duurzame dimensionering, de sociale veiligheid en belevingsaspecten zullen doorslaggevend zijn voor een goed gebruik. De gewenste intensiteiten van zowel fietsers als voetgangers zijn maatgevend voor een duurzame dimensionering.

Dit moet je zeker lezen over fietsbruggen en fietstunnels

Praktijk

Ecoveloduct in Waasmunster: veilige fietsroute en ecosysteem voor dieren

Praktijk

De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze

Praktijk

Fietsbruggen en fietstunnels in Deinze – Buyssebrug, fietstunnel Karmstraat

Fietsverkeerslichten

Indien we een modal shift richting fiets willen realiseren dan vormen een vlotte doorstroming van fietsen met aanvaardbare wachttijden én opstelruimte een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en inrichten van verkeerslichten geregelde kruispunten. Fietsvriendelijke verkeerslichten houden dus rekening met de intensiteiten van alle verkeer, zowel tijdens de spits als de daluren.

Dit moet je zeker lezen over fietsverkeerslichten

Praktijk

Verkeerslicht met cameradetectie voor fietsers in Haacht, Wakkerzeel

Rapport

Rapport Veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten

Nieuws

Hasselt start met plaatsen van fietsbaren

Fietsrugdekking

Overgangen van gescheiden fietsinfrastructuur naar fietsen in gemengd verkeer moeten op een logische plaats en veilige manier uitgevoerd worden. Logisch situeren betekent aan overgangen in snelheid (50-30km/u) en ruimtelijke omgeving. Aan een veilige overgang moet de fietser zich niet abrupt mengen in het verkeer en zorgt rugdekking ervoor dat auto’s op het punt van samenkomst verplicht worden links van de fietser te rijden.

Dit moet je zeker lezen over fietsrugdekking

Praktijk

Fietsrugdekking en veilig linksafslaan in Hulste

Praktijk

Rugdekking brengt fietsers veiliger in gemengd verkeer (Turnhout)

Fietssnelwegen en fietsostrades

Fietssnelwegen of fietsostrades vormen de ruggegraat voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze verbinden belangrijke attractiepolen (woon-school, woon-werk) onderling en met openbaar vervoersknooppunten. Fietssnelwegen bedienen een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt en aan een hogere snelheid. Ze spelen dus een belangrijke rol bij het stijgend e-bike gebruik. Dat blijkt alvast uit de resultaten van de FietsTelweek.

Dit moet je zeker lezen over fietssnelwegen en fietsostrades

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Praktijk

Voorrang voor fietsers op fietssnelweg F74

Nieuws

2,6 miljoen aan investeringen in fietsinfrastructuur en dipje in gemeten fietsverkeer

Fietsinfrastructuur algemeen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsinfrastructuur algemeen?

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur algemeen

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Malle

Praktijk

Herinrichting van wijk Oud Oefenplein als groene woonwijk in Mechelen

Rapport

Rapport Fietsstraten en Fietszones

Fietsinfrastructuur in een schoolomgeving

Aangepaste fietsinfrastructuur zoals een schoolstraat, veilige oversteken en een autoluwe wijk kunnen de fietsveiligheid sterk verhogen. Dat overtuigt meer ouders om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Fietsinfrastructuur op landbouwwegen

Op landbouwwegen is het minder aangewezen om fietspaden te leggen. Het is vooral belangrijk om sluipverkeer te beperken. Dat kan je doen aan de hand van circulatieplannen en strategische knips, zoals fietsvriendelijke tractorsluizen.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur op landbouwwegen

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Praktijk

Fietstunnel permanent afgesloten voor auto’s (Wetteren)

Fietsinfrastructuur in een bedrijfsomgeving

Je kan als bedrijf investeren in fietsinfrastructuur, zoals beveiligde fietsenstallingen. Daarnaast worden er op drukke industriewegen dikwijls ongelijkvloerse kruisingen, namelijk tunnels en bruggen aangelegd om zo het industrie- en het fietsverkeer van elkaar te scheiden.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)