Fietsboulevards in Lommel


Samenvatting

De stad Lommel selecteerde vier fietsboulevards. Fietsboulevards verbinden verschillende attractiepolen met het centrum van Lommel. Ze worden voor de fietser ingericht en krijgen voor herkenbaarheid dezelfde materialisatie.

Het selecteren van de fietsboulevards en het uitwerken van de conceptplannen gebeurde samen met de bevolking en met een aantal stakeholders. Door een intensief participatieproject tracht de Stad Lommel iedereen mee te krijgen in het verhaal waardoor verregaande maatregelen mogelijk zijn om fietsboulevards maximaal aan de fietsers te geven. De conceptplannen voor de vier fietsboulevards zijn opgemaakt. Voor Fietsboulevard-noord wordt momenteel een ontwerp opgemaakt: fietsstraten worden  gecombineerd met verschillende knips om doorgaand verkeer te weren.

Projectomschrijving

Stad Lommel wil het fietsgebruik verder stimuleren. Om de Lommelaar (meer) op de fiets te krijgen en de fietsreflex nog groter te maken is het project “Lommel fietsstad” opgezet. Dit project bestaat uit vijf onderdelen: 

 • Alle schoolomgevingen en schoolroutes veilig inrichten, inclusief schoolroutekaarten en High Five 
 • 10 trage wegen inrichten en bestaande trage wegen beter in beeld brengen 
 • 100 kwalitatieve fietsenstallingen voorzien 
 • 4 fietsboulevards aanleggen 
 • 4 hoppinpunten uitbouwen 

Lommel zet veilig en aangenaam verplaatsen in stedelijk gebied voorop. De fietsboulevards verbinden en ontsluiten verschillende programma’s in en rond Lommel. Ze verknopen met andere bestaande fietsnetwerken. Het concept van de vier fietsboulevards (= rechtstreekste en kwalitatieve doorrijfietsroutes) vormt een belangrijk onderdeel om bovenstaande doelstellingen te behalen. De fietsboulevards worden zoveel mogelijk geselecteerd op wegen zonder doorgaand verkeer en bestaan uit straten speciaal ingericht voor fietsers. Dit kan met comfortabele, brede fietspaden of met fietsstraten.  

Er zijn vier fietsboulevards geselecteerd richting het centrum:  

 • Fietsboulevard tussen Park Soeverein en het centrum – ten noorden 
 • Fietsboulevard tussen Lutlommel en het centrum – ten oosten 
 • Fietsboulevard tussen Heeserbergen en het centrum – ten westen 
 • Fietsboulevard tussen het centrum en het station – ten zuiden  

Elke fietsboulevard ligt steeds in een gebied met een zekere ruimtelijke eenheid en een bepaalde verkeersproblematiek. De vier fietsboulevards zullen dan ook apart uitgewerkt en gerealiseerd worden. Voor de vier fietsboulevards worden ontwerpprincipes uitgewerkt. 

Herkenbaarheid van de fietsboulevards maakt een belangrijk deel uit van het concept. Het asfalt op fietsboulevards krijgt een zandgele kleur. Deze kleur refereert naar de zandwinningsgeschiedenis van Lommel. Daarnaast is het een zachte kleur die zowel in de stedelijke als de landschappelijke omgeving van Lommel goed integreert. De middenstrook en/of randen zullen worden uitgevoerd in heidebruine betonklinkers. Op die manier wordt een continu voorkomen van een fietsboulevard gegarandeerd, of het nu over een fietsstraat of fietspad gaat.  

Fietsboulevard-noord  

Fietsboulevard-noord is op dit moment het meest uitgewerkt en verbindt het centrum van Lommel met verschillende (boven)lokale attractiepolen (Bosland, Soeverein, speeltuin, scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen). Na de conceptplannen wordt er werkt gemaakt van de ontwerpplannen. 

Fietsboulevard-noord bestaat uit de straten Gasstraat, Wanstraat, Heibergstraat en de Speelpleinstraat. Er is gekozen voor de inrichting van fietsstraten en een autoluw karakter. Aangezien er vandaag sluipverkeer door deze woonstraten rijdt, worden verschillende knips voorgesteld om het doorgaand verkeer op de fietsboulevard te weren. Er is immers een alternatief voorhanden dat uitgerust is om doorgaand verkeer te dragen. Op twee locaties wordt er gekozen voor een bussluis voor (school)bussen. Tot slot gaat er ook aandacht naar de voorrangssituaties langs de fietsboulevard. Zo wordt er langs Fietsboulevard-noord een kruispunt heringericht zodat de beweging op de fietsboulevard voorrang heeft.

Evaluatie en participatie

De fietsboulevards zijn nog niet gerealiseerd. Toch is er al een uitgebreid participatieproces aan het project van de fietsboulevards voorafgegaan. Stad Lommel wil een open en transparant mobiliteitsbeleid voeren. De insteek van de participatiemomenten was niet om het te hebben over strategische mobiliteitsvisie op lange termijn, maar wel om te focussen op concrete ingrepen, gericht op uitvoering. Op die manier kan er draagvlak verworven worden om bepaalde ingrepen te kunnen implementeren.

Een intensief participatietraject werd afgelegd samen met de bewoners, stakeholders (fietsersbond, AWV, MOW, provincie Limburg, De Lijn en stadsdiensten. Met de stakeholders werd een fietstocht georganiseerd. De verschillende segmenten en knopen van de vier fietsboulevards werden toegelicht op het terrein. Het studiebureau lichtte het voorstel van route toe en een eerste conceptinrichting. De verschillende stakeholders gaven hiertoe erg bruikbare voorstellen en ideeën waarmee het studiebureau dan verder aan de slag kon.

Met de bevolking werden er workshops georganiseerd. Deze bestonden uit een plenair deel, om vervolgens in kleinere groepjes aan de slag te gaan. Deze groepjes werden steeds begeleid door een ontwerper van het studiebureau en door een vertegenwoordiger van de stad. Er werden verschillende scenario’s voor een aantal segmenten besproken en vergeleken. Deelnemers konden hierover hun mening geven en pro’s en contra’s meegeven. In de verschillende groepjes kon ook een voorkeursscenario afgeklopt worden. Na de discussies in kleinere groepjes, werden plenair conclusies, bedenkingen en opmerkingen vanuit de verschillende groepjes teruggekoppeld.

Na de fietstocht met stakeholders en de workshops met de bevolking, werkten studiebureaus PLOT en OVERLANT de conceptplannen voor de Fietsboulevards uit. Nadien werd nog een infomoment georganiseerd om aan alle geïnteresseerden het resultaat van de studie voor te stellen en feedback te geven via een ideeënbus.

Fietsboulevard-noord zit in de ontwerpfase. Hiertoe zijn er enkele werksessies georganiseerd met de stakeholders en de bewoners. De focus ligt voornamelijk bij de bewoners die woonachtig zijn langs/in de directe omgeving van het tracé en op de actoren in de directe omgeving (jeugdbewegingen, sportverenigingen, zwembad, scholen…). Bekijk hier het volledige conceptplan fietsboulevards deel noord. Bij de opmaak van de ontwerpplannen van de drie andere fietsboulevards wordt de participatie-aanpak telkens opnieuw bekeken.

Stad Lommel durft kiezen voor harde knips om zo hun veilige, comfortabele fietsboulevards te kunnen realiseren. Dit is niet steeds een voor de hand liggende keuze met regelmatig tegenstand van de bevolking. De stad stelt hier dat het heel belangrijk is om duidelijk te communiceren: de tijd nemen om alles goed uit te leggen aan de bevolking en te wijzen op de voordelen. De eerste keren dat er de keuze werd gemaakt om te knippen voor autoverkeer, was door een zure appel bijten. Nu komt het zelfs voor dat burgers zelf vragen om te knippen. Wanneer de burgers mee zijn in het verhaal en overtuigd zijn van de voordelen, kan er veel gerealiseerd worden.

Investering

2020 tot heden

 • Opmaak conceptplannen: 20.000 euro
 • Het participatieproject: 10.000 euro
 • Ruwe inschatting uitvoering van de 4 fietsboulevards: 5 .000 .000 euro (gespreid over een aantal jaren). De fietsboulevards zijn gelegen op het BFF. Waar mogelijk zal de stad Lommel aanspraak maken op de subsidies van het fietsfonds. 

Initiatiefnemers

Stad Lommel

Dienst ruimtelijke planning en mobiliteit

Contact

Sofie Reumers

 • Sofie.Reumers@Lommel.be
 • 0492/34.4 1.36

Meer info

Fietsboulevards

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Rondetafel ‘fietsen in gemengd verkeer op landelijke wegen’ mét fietsexcursie in Lommel

Nieuws

Winnaar in de kijker: Lommel #fietsgemeente

Praktijk

(Overdekte) fietsenparkeerplaatsen in Lommel