Missie Fietsberaad Vlaanderen

1 Doelstellingen en uitgangspunten

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil overheden ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.

Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers en mandatarissen die actief zijn op lokaal niveau.

2 Activiteiten

Fietsberaad Vlaanderen wenst haar werking uit te bouwen rond drie activiteitsvelden:

Activiteitsveld 1: Stimulering en kennisverspreiding

Fietsberaad Vlaanderen verzamelt en ontsluit bestaande kennis, expertise en goede praktijken rond fietsbeleid via een online kennisbank, (deelname aan) publieksactiviteiten en evenementen, etc. Fietsberaad Vlaanderen stimuleert steden en gemeenten om initiatieven te nemen die het fietsen bevorderen en die inhaken op andere beleidsinsteken (economie, gezondheid,…).

Activiteitsveld 2: Kennisopbouw en onderzoek

Fietsberaad Vlaanderen onderzoekt en ontwikkelt nieuwe inzichten en praktijken binnen het fietsbeleid. Dit gebeurt door het systematisch detecteren van knelpunten en behoeften van de gemeenten om hun fietsbeleid sterker uit te bouwen. Op basis daarvan start Fietsberaad innovatief onderzoek of initieert het pilootprojecten. Fietsberaad Vlaanderen evalueert en verfijnt door middel van workshops ook de toepassing van nieuwe concepten.

Activiteitsveld 3: Netwerking en innovatie

Fietsberaad Vlaanderen introduceert het fietsbeleid ook in andere beleidsdomeinen, zoals economie, veiligheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, duurzaam aanbesteden, enz. Het screent actief de mogelijkheden voor en bouwt dwarsverbanden met andere partners, met het oog op een “horizontaal fietsbeleid”. Fietsberaad werkt met publieke en private partners samen aan vernieuwende initiatieven.

3 Doelgroepen

Een kwaliteitsvol fietsbeleid bestaat uit hard- én software, uit stenen en uit cultuur, uit ruimte voor de fiets op straat en in het hoofd. Fietsberaad Vlaanderen richt zich op een brede doelgroep: iedereen die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid. Omdat beleid maken en uitvoeren gebeurt steeds meer in netwerken. Fietsberaad Vlaanderen richt zich op dit “fietsnetwerk”.

We onderscheiden daarvoor volgende doelgroepen:

Beleidsmakers: Dit segment van onze doelgroep bestaat uit burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, gedeputeerden en provincieraadsleden, parlementsleden,…

Beleidsuitvoerders: Fietsberaad ondersteunt beleidsuitvoerders die het lokale beleid adviseren en het omzetten naar de concrete praktijk. Dat zijn zowel medewerkers op het lokale en provinciale niveau, als advies- en ontwerpbureaus die werken voor de verschillende overheden. Dit blijft niet beperkt tot de mobiliteitsdienst; fietsberaad richt zich expliciet ook tot medewerkers of adviseurs in andere beleidsdomeinen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan een bredere cultuur waarin het fietsgebruik kan groeien.

Beleidsbeïnvloeders: Nieuwe burgerbewegingen, maar ook middenveldgroepen en mobiliteitsorganisaties, scholen, verenigingen,… nemen een plaats in in het mobiliteitsdebat. Ook deze groepen kunnen gebruik maken van de verzamelde kennis om het lokale mobiliteitsdebat te voeden.

4 Organisatie

Fietsberaad Vlaanderen is in 2014 opgericht door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 vermeldt de oprichting van dit kenniscentrum en een evaluatie na twee jaar effectieve werking.

Om de werking van het Fietsberaad Vlaanderen correct af te stemmen op de verwachtingen van de doelgroep en de subsidiërende overheid en te verankeren bij haar partners in het werkveld, werd een programmaraad opgericht. Deze programmaraad wordt vertegenwoordigd door de lokale overheid, Provincies, Vlaamse Overheid, onafhankelijke deskundigen en experten, politiedienst en belangenorganisaties.

Voor de verdere invulling van het takenpakket met concrete projecten, acties, onderzoeken, publieksactiviteiten, enz. stelt Fietsberaad Vlaanderen expertgroepen samen die tijdelijk of ad hoc mee invulling geven aan een welbepaalde opdracht.

De dagelijkse werking van het Fietsberaad Vlaanderen is in handen van een beperkt team, Wout Baert als coördinator, Inge Caers als projectmedewerker en Joke Tulleneers als communicatiemedewerker. Het team staat in voor concrete adviesverlening aan lokale besturen, de permanente uitbouw van de kennisdatabank, de opvolging van lopende onderzoeken en acties, het uitwerken van pilootprojecten, de participatie in (Europese) projecten, etc.