Missie Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van Fietsberaad Vlaanderen is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil overheden ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.

Meer info over het team van Fietsberaad Vlaanderen vind je hier.

Doelgroep

Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid, kan bij Fietsberaad Vlaanderen terecht. Onze prioritaire doelgroep zijn professionals en experten: mensen die het fietsbeleid voorbereiden en uitvoeren, vanuit de overheid, een ontwerp- of studiebureau, en mensen die (politieke) beslissingen over het fietsbeleid nemen of beïnvloeden. Fietsberaad Vlaanderen richt zich als kenniscentrum ook expliciet naar beleidsdomeinen die mee bepalend zijn voor de groei van een fietscultuur en het fietsgebruik in Vlaanderen.  

Activiteiten

Fietsberaad Vlaanderen verzamelt en ontsluit bestaande kennis, expertise en goede praktijken via een online kennisbank, (deelname aan) vormingsactiviteiten en evenementen. Fietsberaad Vlaanderen formuleert ook onderzoeksopgaven om nieuwe inzichten te verzamelen. Daarvoor volgt het trends in het fietsgebruik en detecteert het knelpunten en behoeften van wegbeheerders en overheden.

Fietsberaad Vlaanderen introduceert het fietsbeleid ook in andere beleidsdomeinen en screent actief de mogelijkheden voor dwarsverbanden met andere partners, met het oog op een “horizontaal fietsbeleid”. Samen met publieke en private partners werkt Fietsberaad Vlaanderen aan vernieuwende initiatieven.

Een coördinatieteam en een expertenpanel geven mee richting aan het concrete programma van Fietsberaad Vlaanderen. De concrete werking wordt gefinancierd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Netwerken

Fietsberaad Vlaanderen richtte samen met enkele partners het Europese netwerk ‘Cycling Knowledge Europe’ op. Het netwerk brengt partners met een gelijkaardige missie samen om onderzoeksresultaten en kennis rond fietsbeleid uit te wisselen. Bekijk hier de huidige leden.