Adviezen

Elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u: advies Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen werkte aan een update van het advies uit 2016 rond de speedpedelec. Het voertuig is intussen meer ingeburgerd én het is aan te bevelen de ervaringen op het terrein om te zetten in concrete maatregelen. Het is de opdracht om een goed evenwicht te vinden tussen het stimuleren van het gebruik van de speedpedelec en een antwoord te bieden op de legitieme bezorgdheid voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder op de fietsinfrastructuur.

Deelfietsen: advies Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen adviseert overheden om te blijven investeren in back-to-onesystemen, waarbij de deelfietsen worden teruggebracht naar eenzelfde station. Zo kan de beschikbaarheid van de fietsen en de aaneenschakeling met het openbaar vervoer beter gegarandeerd worden.

Fietsmarkeringen: advies Fietsberaad Vlaanderen

Fietsoversteken eenduidig aanduiden op kruispunten is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in de zomer van 2016 het initiatief genomen om een werkgroep op te richten. Het doel van die werkgroep was om een eenduidig en gedragen voorstel van fietsoversteekmarkeringen bekomen.

Fietshelmen: advies Fietsberaad Vlaanderen

Naar aanleiding van het debat over de fietshelm werd op de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen een discussie gevoerd en een standpunt ingenomen. Dit standpunt rond "Helmdracht verplichten bij fietsers?" wil de noodzakelijke kennis over het al dan niet verplichten van de fietshelm en de ingeschatte effecten van een verplichting binnen het Vlaamse fietsgebruik, samenbrengen.

Fietsparkeren bij stations: advies Fietsberaad Vlaanderen

Fietsers willen hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten en onbeschadigd terug aantreffen. Jaarlijks worden 35.000 aangiftes van  fietsdiefstallen gedaan. Goede én veilige stallingsfaciliteiten kunnen helpen om de angst de fiets te verliezen bij mensen weg te nemen.

Fietsparkeren bij woningen: advies Fietsberaad Vlaanderen

Buurtfietsenstallingen zijn niet alleen een belangrijke schakel in een sterk fietsbeleid, ze dragen ook onmiddellijk bij aan een attractieve woonomgeving. En omdat fietsende klanten dichtbij huis winkelen, leveren ze ook een bijdrage aan een sterker lokaal economisch weefsel.

Fietsstraten: advies van Fietsberaad Vlaanderen

Fietsstraten komen steeds vaker voor en vinden langzaam maar zeker hun plaats in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De redenen waarom ze voor een fietsstraat kiezen, zijn vaak symbolisch of praktisch van aard.

Fietsbeleid: advies Fietsberaad Vlaanderen

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Dat zijn slechts enkele vragen die we beantwoorden in ons handboek 'Sterk Fietsbeleid'.

Fietspaden en fietsstroken: advies Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om voldoende brede fietsinfrastructuur aan te leggen die berekend is op een groeiend gebruik. Fietsberaad wil de bestaande tabellen uit het vademecum fietsvoorzieningen integreren in één helder overzicht en voorstellen om de normen aan te passen aan de recentste inzichten. Het moet beleidsadviseurs makkelijker inzicht geven in de wenselijke breedte van fietsinfrastructuur. Welke breedte is nodig en op welke capaciteit is dat berekend?  Daarnaast beveelt dit advies ook een nieuwe standaardbreedte aan. Die moet ook de verkeersveiligheid op het fietspad zelf ondersteunen. Er zijn meer verschillende types fietsen en voortbewegingstoestellen, met ook verschillende snelheden. Die nieuwe breedtes zijn nodig om daarop in te spelen.