Beleid fietsvriendelijke schoolomgevingen (Wevelgem)


De gemeente Wevelgem hecht veel waarde aan het evalueren van projecten die zij uitvoert. In 2015 heeft de gemeente een aantal proefopstellingen geplaatst om de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen te verbeteren. Na ongeveer 6 maanden zijn de effecten geëvalueerd door middel van een bevraging onder direct betrokkenen. De resultaten van de proefopstelling en de bevraging zijn vervolgens door een extern adviesbureau geanalyseerd. Op basis van de bevindingen zijn de proefopstellingen aangepast.

Rondom basisscholen is er vaak sprake van een intensieve menging van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. De verkeerspiek is vaak kort, maar hevig. Fietsers, voetgangers en auto’s krioelen door elkaar heen, terwijl er in de dalperiode meestal veel minder verkeer rijdt. Dat levert verschillende soorten verkeersveiligheidsproblemen op. Sinds enige tijd is Wevelgem bezig met het herbekijken van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft de gemeente in overleg met de scholen proefopstellingen geplaatst in de vier schoolomgevingen. Het ging vooral om het instellen van een schoolstraat en aanvullende maatregelen zoals een ‘zoen&vroem-zone’.

Na ongeveer een half jaar werden deze proefopstellingen geëvalueerd aan de hand van een ruime bevraging van de scholen, leerlingen, ouders en ook de omwonenden via de website. Deze evaluatieverslagen geven waardevolle informatie over de (subjectieve) bevindingen rond het dagelijkse functioneren van de situatie rondom de school, vooral tijdens het halen en brengen van de kinderen.

Een volgende stap was het analyseren van de resultaten van deze bevragingen. Niet alle voorziene veiligheidsmaatregelen hadden namelijk het gewenste effect. Voor die analyse heeft de gemeente bewust een externe expert in de arm genomen.

Bij de vier scholen is een terreinbezoek uitgevoerd waarin enerzijds de aangegeven knelpunten zijn getoetst en gekwantificeerd. Anderzijds werd een algemene indruk verkregen van het verkeerskundig functioneren van de schoolomgeving zoals het halen en brengen van kinderen met personenauto’s, oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.

Ook werd het gedrag van weggebruikers geobserveerd om na te gaan of er sprake is van ongewenst of verkeersgevaarlijk gedrag. Hierbij kan worden gedacht aan conflicten tussen diverse verkeersdeelnemers of ongewenst gedrag zoals over het trottoir fietsen, achteruitrijden, niet in acht nemen van een stop verbod, inrijden in een schoolstraat.

Voorstellen om schoolomgeving fietsvriendelijker te maken

Op basis van de nadere analyse zijn verschillende voorstellen gedaan, bijvoorbeeld:

  • Schoolstraat uitvoeren met Octopuspaal en telescopisch bareel
  • Zorgen voor logische en aantrekkelijke looproutes, indien nodig ondersteund met zebrapaden of voetpaduitstulpingen.
  • Parkeren zorgvuldig situeren zodat hinder door parkeermanoeuvres wordt vermeden en een verkeerscirculatie ontstaat die de schoolomgeving zo min mogelijk belast.
  • Sensibiliseren van de ouders in verband met het gewenste gedrag (waar parkeren, gebruik van zebrapaden,…)

​De schoolomgevingen zijn in de loop van het nieuwe schooljaar waar nodig aangepast.

Wevelgem fietsvriendelijke schoolomgeving
Wevelgem Octopuspaal met telescopische arm

Initiatiefnemers

  • Gemeente Wevelgem

Contact

Christine Descheemaeker

  • Gemeente Wevelgem
  • duurzaam@wevelgem.be

Stijn Derkinderen

Locatie

Hoogstraat in Wevelgem

Rozenstraat in Wevelgem

Goudenregenstraat in Wevelgem

Kleine Wijnberstraat in Wevelgem

Betrokken partijen

Bij het bepalen van de proefstellingen, communiceerde de gemeente met de betrokken scholen. Er vond overleg plaats over de problemen die spelen en mogelijke oplossingen. Na een half jaar zijn de proefopstellingen geëvalueerd door het uitvoeren van een ruime bevraging van de scholen, leerlingen, ouders en ook de omwonenden. De resultaten van deze bevraging zijn vervolgens meegenomen in de evaluatie van de proefopstellingen en de voorstellen voor aanpassingen. De voorgestelde maatregelen zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

De uitvoering op het terrein gebeurt door de dienst OI&M. Het project was een samenwerking tussen de beleidsverantwoordelijke grondgebiedszaken, de duurzaamheidsambtenaar en de mobiliteitsambtenaar.

Evaluatie

Het afsluiten van straten (schoolstraten) heeft een grote impact op de omgeving. Bevragen, veel communiceren en terugkoppelen zijn van uiterst belang bij de proefopstelling en bij de definitieve invoering. In de beginfase was er reactie tegen een veranderde situatie. Momenteel ontvangt de gemeente nog weinig klachten. Vanuit de scholen (ouders, kinderen, directie) worden deze aanpassingen als zeer goed bevonden. Overigens laat de gemeente bewoners wel toe in de schoolstraat, met de vermelding dat ze traag dienen te rijden.

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Praktijk

Borgerhout zet Vlaamse subsidies in voor veiligere schoolomgevingen