School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen


Met het project School-straten hertekent Hoogstraten de omgeving van acht basisscholen. Telkens wordt een participatief traject gelopen met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en buurtbewoners. Het project heeft een dubbel doel: meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving en minder uitstoot van CO2 en fijn stof door het schoolverkeer. 

In 2017 gaf de stad Hoogstraten het startschot voor het project School-straten om de directe omgeving van de acht basisscholen op haar grondgebied herin te richten. ‘Het sluit aan bij onze mobiliteitsvisie die gebaseerd is op het STOP-principe en dus ook zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school wil zien komen. Het past ook in ons beleid als kindvriendelijke gemeente. Wat goed is voor de kinderen vandaag is goed voor het verduurzamen van de stad op langere termijn,’ zegt Faye Van Impe, schepen van onder meer jeugd en onderwijs.  

Participatief traject

Intussen zijn vier van de acht schoolomgevingen aangepakt. Telkens wordt eenzelfde stappenplan gevolgd, waarin participatie het sleutelwoord is. Een stuurgroep met de schooldirectie, een leerkracht, enkele ouders, de schepenen van onderwijs en mobiliteit, enkele medewerkers van de stad, de wijkagent en een paar buurtbewoners begeleidt het hele traject.

Telkens wordt eenzelfde stappenplan gevolgd, waarin participatie het sleutelwoord is.

De eerste fase is een belevingsonderzoek bij de kinderen. Hoe komen ze naar school? Hoe zouden ze dat het liefst doen? Hoe beleven zij de mobiliteit aan de schoolpoort? Met de leerlingenraad wordt ook een wandeling gemaakt in de schoolomgeving. Ouders en eventueel grootouders kunnen deelnemen aan een digitale bevraging. In de volgende stap formuleren kinderen en volwassenen de uitdagingen en denken ze na over mogelijke oplossingen. Veronique Aernouts, projectmedewerker School-straten bij de stad: ‘Voor die brainstorming organiseren we een participatieavond. Uit alle ideeën en voorstellen destilleert de stad een pakket aan testmaatregelen. We leggen die voor aan de politie, experts in onze organisatie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen gaan we over naar de testfase waarin we via proefopstellingen kleine en grote maatregelen doorvoeren. Die blijven minstens een maand staan. Daarna volgt een nieuwe digitale bevraging van de kinderen, de ouders en de buurt. Maatregelen waarover een brede consensus is, worden permanent.’ 

‘t Dreefke

Onlangs is op die manier de omgeving van de basisschool ’t Dreefke in Meersel-Dreef hertekend. De dorpsschool met een honderdtal leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs ligt op het kruispunt van de Kapelweg en de Dreef. De Kapelweg waar de schoolingang zich bevindt, is een smalle straat. Bij het begin en aan het einde van de schooldag zorgde de combinatie van doorgaand verkeer en parkerende ouders telkens voor een chaotische en gevaarlijke situatie voor de kinderen, zeker voor de fietsers en stappers onder hen. ‘De volledige Kapelweg is een eenrichtingsstraat geworden en in het deel ter hoogte van de school ook een fietsstraat,’ zegt Hanne Dockx, samen met Kris Van Loon directeur van de school. ‘De rijbaan aan de schoolpoort is verlegd, enkele autoparkeerplaatsen zijn verdwenen en zo is er ruimte voor een aparte strook voor voetgangers, die met paaltjes van de rijweg is afgescheiden. De aanwezigheid van de school in het straatbeeld zal binnenkort versterkt worden door het plaatsen van “Julie Accentpalen”. Enkele parkeerplaatsen op de schoolparking zijn ingericht als een wachtzone en fietsparking voor de ouders. Alle ingrepen zorgen voor veel meer rust en veiligheid aan de schoolpoort, fietsers en stappers hebben veel meer ruimte dan vroeger. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, kunnen nog altijd parkeren in de Dreef of iets verderop in de Kapelweg om dan naar de school te stappen.’ De meeste proefopstellingen zijn intussen in een definitieve vorm gegoten. Voor het verleggen van de rijbaan blijven de tijdelijke maatregelen behouden, in afwachting van de heraanleg van de weg. Voor de vraag van vooral ouders om de kruising van de Kapelweg en de Dreef veiliger te maken, wordt nog naar een goede oplossing gezocht. De tijdelijke ingreep met twee snelheidsremmende kussens werd, omwille van de trillings- en lawaaihinder voor omwonenden, bijgestuurd in een nieuwe testopstelling met één breder kussen.  

Schoolroutes

Intussen is het traject voor de vijfde basisschool opgestart, in de deelgemeente Wortel. Tegelijkertijd werkt de stad Hoogstraten aan haar mobiliteitsplan. Schepen Faye Van Impe: ‘Met School-straten kijken we naar de situatie ter hoogte van de schoolpoort en in de directe omgeving.

Hoogstraten is in kamers verdeeld waarin kinderen zich vrij en veilig moeten kunnen bewegen.

In het mobiliteitsplan zal er ook veel aandacht gaan naar veilige schoolroutes voor kinderen die naar school fietsen of stappen. Er is ook een link met een kindvriendelijke publieke ruimte: Hoogstraten is in kamers verdeeld waarin kinderen zich vrij en veilig moeten kunnen bewegen. Die visie op de publieke ruimte wordt nu uitgerold, het mobiliteitsplan wordt dit najaar afgerond.’ 

Meer weten? www.hoogstraten.be/school-straten 

 

 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar

Praktijk

Borgerhout zet Vlaamse subsidies in voor veiligere schoolomgevingen