Overheden werken aan “De Grote Versnelling” in fietsbeleid


50Het programma “De Grote Versnelling” is een samenwerkingsverband tussen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten. Samen willen ze het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen, in de marge van het WK Wielrennen dat dit jaar in Vlaanderen plaatsvindt.Naar aanleiding van het WK wil de organisatie een fietslegacy achterlaten. Ook in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering wordt het WK als een perfect aangrijpingspunt beschouwd om te werken aan een schaalsprong voor functioneel fietsen.

Dit zal concreet gebeuren via het afsluiten van fietsdeals: overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven,
verenigingen, scholen, kennisinstellingen,… Het stimuleren van duurzame functionele fietsverplaatsingen zit ook ingebakken in
de missie van de Vlaamse provincies en lokale besturen. Met deze fietslegacy voor ogen kende de UCI
recent het Bike Region Label toe aan Vlaanderen.

Fietsberaad Vlaanderen en het Departement MOW verkenden het voorbije jaar de mogelijkheden voor z’n programma. De Grote Versnelling bouwt een netwerkorganisatie uit waarin alle betrokkenen op gelijkwaardig niveau samen in een co-creatief proces het fietsbeleid op een nog hoger niveau tillen. De Stuurgroep bestaat uit Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia
Peeters, gedeputeerde Tom Dehaene (namens de Vlaamse provincies) en burgemeester Jan Vermeulen (namens de steden en gemeenten). Lydia Peeters, Vlaams Minister voor Mobiliteit: “De fiets is in Vlaanderen al langer aan een opmars bezig en die positieve fietstendens willen we verder stimuleren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trek ik de Vlaamse fietsinvesteringen in 2021 fors omhoog tot maar liefst 355 miljoen euro. Daarnaast zullen we ook samenwerken met andere overheden om vanuit een gedeelde fietsambitie snel te zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. Via samenwerking kunnen we een grote versnelling inzetten om
onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit met één doel voorop: een echte schaalsprong maken op vlak
van fietsbeleid en bij iedereen een fietsreflex creëren”.

Intentieverklaring stelt 20% fietsaandeel als doel

Gisteren (donderdag 8 april) ging De Grote Versnelling echt van start met het (digitaal) ondertekenen van
de intentieverklaring. Drie grote doelstellingen zullen het programma sturen:

  • het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025;
  • versterkt inzetten op een jaarlijkse sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers zodat er in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen;
  • het functioneel fietsgebruik en het sportief/recreatief fietsgebruik nauwer met elkaar aansluiting te laten vinden zodat ze elkaar wederzijds kunnen versterken.

“Vlaanderen, gemeenten en provincies werken al jaren goed samen voor meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Die inspanningen moeten bestendigd en zelfs versterkt worden! We zijn klaar om nog een versnelling hoger te schakelen. En dat is nodig, want de komende jaren willen we nog meer mensen verleiden om voor de fiets te kiezen boven de auto. Fietsen is de gezondste en meest duurzame manier om het fileprobleem aan te pakken,” zo stelt Tom Dehaene, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant en afgevaardigde namens de VVP in de stuurgroep.

Het bundelen van krachten staat bij het uitwerken van fietsdeals centraal. Iedereen krijgt de kans om een schaalsprong te maken. We hanteren dus flexibiliteit bij de opmaak van de fietsdeals: zowel ambitieuze projecten als kleinschaligere oplossingen komen in aanmerking. Ook lokale besturen werken graag mee aan “De Grote Versnelling”. Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze: “Het fietsverkeer groeit snel en de bijbehorende infrastructuurwerken mogen niet blijven steken in de fase van een inhaaloperatie. Fietspaden van de toekomst moeten vandaag bijvoorbeeld al voldoende breed worden aangelegd, zodat ze volstaan voor de komende 30 jaar. Daarvoor is op vele plaatsen een herverdeling van de beschikbare ruimte nodig in het voordeel van het voetgangers- en fietsverkeer.”

Patrick D’haese is aangesteld als programmamanager: “De sleutel tot een gedragen en ambitieus fietsbeleid is de samenwerking met stakeholders. Die samenwerking zetten we daarom vooraan in De Grote Versnelling. Dat geldt niet alleen voor overheden
en stakeholders. Ook recreatieve wielertoeristen en functionele fietsers groeien steeds meer naar elkaar toe. Beide hebben immers baat bij meer en betere fietsinfrastructuur op onze Vlaamse wegen.”

Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt het programma “De Grote Versnelling”. Verzamelde kennis en inzichten worden uiteraard toegevoegd aan de kennisbank. Je kan ook op de website van “De Grote Versnelling” zelf terecht.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

17.06.2021 // Webinar “relancemiddelen in het fietsbeleid voor lokale besturen”

Rapport

Rapport Workshops ‘Fietsen in 2040’