Wijkmobiliteitsplan van de stad Brugge


Samenvatting

Samen met wijkbewoners denkt Brugge na over het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in Christus-Koning, een typische eind 19e – begin 20ste -eeuwse stadswijk met een mix van open en gesloten bebouwing en voorzieningen (van winkels tot scholen) op stap- en trapafstand. Doel is meer aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud.

Goede ‘Fix the Mix’ – praktijk

Het wijkmobiliteitsplan zet in op een autoluwe wijk met een hoge verblijfskwaliteit en veel voorzieningen in de nabijheid. Samen met bewoners wordt gezocht naar oplossingen die de verblijfskwaliteit verbeteren en stappen en trappen aantrekkelijker maken.

Projectomschrijving

Samen met wijkbewoners denkt Brugge na over het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in Christus-Koning. Doel is meer aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud.

Werkwijze wijkmobiliteitsplan

 1. Opsporen knelpunten

In 2019 ontving de stad van bewoners een verkeersanalyse voor twee hoofdwegen in de wijk. Tijdens Buurt aan de beurt was er de wens om de studie te verbreden. De stad ontving al klachten over sluipverkeer en hoge snelheden. In september konden alle bewoners en handelaars knelpunten in de wijk aangeven via een vragenformulier.

 1. Bijkomend onderzoek

De problemen in de wijk zijn concreter gemaakt door verkeerstellingen, snelheidsmetingen, herkomst-bestemmingsonderzoek, analyse van ongevallengegevens en een terrein- en ruimtelijke analyse.

 1. Mogelijke oplossingen

Op basis van de knelpuntenanalyse en bijkomend onderzoek werden oplossingen uitgewerkt en tijdens een infomarkt in februari 2020 voorgesteld. Aansluitend vonden workshops plaats waar bewoners actief konden meedenken over onder meer de heraanleg van de Leopold I-Laan en de Karel de Stoutelaan.

 1. Richting een definitieve oplossing

Met feedback van de bewoners zijn acties bepaald voor uitvoering op korte termijn en verdere uitwerking op langere termijn. Voorjaar 2022 zullen de bewoners kennis kunnen maken met concrete voorstellen.

 1. Realisatie van acties

Er vonden al realisaties plaats die kaderen in het wijkmobiliteitsplan zoals het instellen van fietsstraten, verkeersfilters, laad- en loszones en vierkant groen voor fietsers. Voor verschillende straten wordt de her-aanleg uitgetekend.

Timing

Het proces is gestart in 2019. In 2021 zijn de definitieve oplossingen voorgesteld aan de wijk. De stad is nu bezig met de uitvoering van de werkzaamheden en aanpassingen.

www.brugge.be/wijkmobiliteitsplan-christus-koning

Betrokken partijen

Het wijkmobiliteitsplan is een samenwerking tussen verschillende stedelijke diensten zoals de dienst mobiliteit (trekker wijkmobiliteitsplan) en het cluster Openbaar Domein (doorvertaling in ontwerpen) Waarbij ook de communicatiedienst, de jeugddienst, de preventiedienst en de lokale politie hun steentje bijdroegen.

De bewoners van Christus-Koning namen in 2019 het initiatief met de opmaak van een verkeersanalyse te voor twee belangrijke verkeersroutes in de wijk. Tijdens Buurt aan de beurt spraken burgers de wens uit om breder te kijken. Ook ontving de stad klachten over sluipverkeer en hoge snelheden in de wijk. Voor het stadsbestuur was dit aanleiding om een wijkmobiliteitsplan op te zetten en vanuit een samenhangende visie naar oplossingen te zoeken. Bewoners en handelaars konden een vragenformulier invullen over knelpunten in de wijk en zijn ook actief betrokken via workshops over acties en oplossingen.

De stad Brugge heeft voor het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning een speciale webpagina gemaakt met achtergrondinformatie, plannen en documenten en een vragenformulier. Hierdoor kunnen ook niet direct betrokkenen het proces volgen.

Evaluatie

Het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning was één van Brugge’s eerste wijkmobiliteitsplannen. De ervaring werd gebruikt om een draaiboek/stappenplan uit te werken (zie ook de presentatie) waarin participatie een centrale rol toegedicht kreeg. Een tip is alleszins om een trekkersgroepje (hier een bestaand bewonersplatform) als aanspreekpunt te identificeren en om pro-actief via hen het proces, onderzoeksrichtingen, en maatregelen af te toetsen. De participatie werd zeer sterk gesmaakt door zowel burgers (o.m. via 3 ontwerp-workshops) als door het beleid (dat vanuit het enthousiasme ook de heraanleg Filips De Goedelaan op de investeringsplanning opnam). Belangrijk is een open communicatie, ook als iets niet weerhouden wordt. Zo werden doortastende maatregelen in verband met het doorgaand verkeer op de Leopold I-laan niet weerhouden; nochtans stond de laan n° 1 bij de probleemsignalering. Verkeersonderzoek bevestigde problemen, maar nuanceerde dit ook.  De nadelen naar bereikbaarheid van de wijk en impact op het hogere wegennet werden als te significant geëvalueerd.

Investering

2020 – 2025

 • Totale budget: Raming aanleg bv kleine acties, herinrichtingen, …
  • Quick wins (2020) Fietsstraten Maria Van Bourgondiëlaan – Gerard Davidstraat – Lauwerstraat: 28.411,59 euro incl. BTW (uitvoering door mobiliteitsaannemer)
  • Heraanleg Leopold I-laan : 1.494.990,00EUR (incl aandeel Farys)
  • Heraanleg Karel De Stoute-laan deel 1 : 996.660,00EUR (incl aandeel Farys)
  • Heraanleg Karel de Stoute-laan deel 2: 1.151.010,00EUR (incl aandeel Farys)
  • Heraanleg Zeger van Malestraat: 99.360,00EUR (incl aandeel Farys)
  • Heraanleg Filips de Goedelaan: 956.970,00EUR (incl aandeel Farys)
  • AWV : inrichting fietsoversteek Scheepsdalelaan
  • Herinrichting Houtkaai ter hoogte van kruispunt Waggelwaterstraat en omgeving : 195.000 EUR
 • Financiële partners:
  • Stad: dienst Mobiliteit (trekker wijkmobiliteitsplan – 100%) en Openbaar Domein (investeringen i.s.m. nutsmaatschappij Farys)
  • AWV: duurzame inrichting fietsoversteek Scheepsdalelaan t.h.v. knip Houtkaai
  • Private partijen: Arcadis (studiebureau wijkmobiliteitsplan)
  • Subsidieerbare werken: riolering

Initiatiefnemers

 • Stad Brugge, dienst Mobiliteit

Contact

Bart Slabbinck

 • Deskundig afdeling mobiliteit Stad Brugge
 • 050 47 55 77
 • bart.slabbinck@brugge.be

Locatie

Brugge

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Nieuws

Brugge neemt gevaarlijke fietspaaltjes weg voor meer veiligheid op de weg