Gemeente Pelt heeft ambitie om het concept Mix-wijk te realiseren


De nieuwe gemeente Pelt, fusie van Overpelt en Neerpelt, wilt de Oude Passantenhaven in Sint-Huibrechts-Lille autoluw maken. Zij klopten aan bij Mobiel 21 voor een kortadvies. Het projectgebied kan – omwille van haar gunstige ruimtelijke setting – als pilootproject Mix-wijk dienen. De Passantenhaven is dé trigger om de visie in Pelt verder te verspreiden. Beleid en inwoners lopen stilaan warm voor meer Mix-gebieden en zones 30.

Projectomschrijving

Pelt wil het gebied van de Oude Passantenhaven opwaarderen tot een kleinschalig recreatief gebied met hoge belevingswaarde: water, groen, buurtactiviteiten, spelen, wandelen, fietsen, … Het jaagpad langs de Passantenhaven (kanaal Bocholt – Herentals) maakt deel uit van het Limburgse fietsroutenetwerk en wordt vooral door fietsers en wandelaars gebruikt. Op dit stuk is het jaagpad (lokale weg type 3) nog toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De plannen om het jaagpad af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer zorgt voor ongerustheid in het aangrenzend gebied, waar er een school en een woonwijk is. Ouders gebruiken het jaagpad als korte route (in noordelijke richting: richting jaagpad en aansluiting N478). Buurtbewoners gebruiken het jaagpad eerder sporadisch met de auto. Zij zijn vooral bezorgd over de geplande verkeersafwikkeling door hun buurt (in zuidelijke richting: richting Heikant). Verkeerstellingen door de politie tonen aan dat het jaagpad vooral ’s avonds na de schooluren tussen 15.00 en 16.00 uur gebruikt wordt. Het gemiddeld aantal gemotoriseerde voertuigen is 40 per dag. Het betreft voornamelijk woon-schoolverkeer.

Goede Fix the Mix-praktijk
Pelt heeft Mobiel 21 om kortadvies gevraagd bij de plannen om de Oude Passantenhaven in Sint-Huibrechts-Lille autoluw te maken. Het advies laat zien dat bij de realisatie van het Passantenhaven-project er een uitgelezen kans was om een Mix-wijk in het projectgebied Sint-Huibrechts-Lille te realiseren.

Op verkeersvlak werd gezocht naar samenhangende maatregelen vanuit een integrale visie op verblijfsgebieden, met meer gemengd verkeer, een doordachte verkeerscirculatie en vooral lagere snelheden door de invoering van een zone 30. Die maatregelen geven de wijk kansen om duurzamer te worden qua veiligheid, gezondheid, milieu, sociale cohesie, lokale economie en gebiedsontwikkeling.

In de concrete uitwerking zitten twee verkeerskundige principes centraal vervat: een circulatieplan dat doorgaand verkeer maximaal weert en een algemene snelheidsbeperking van 30km/u. Het verkeer verloopt er gemengd: voetgangers, fietsers, parkeren, … Mensen krijgen de ruimte om elkaar te ontmoeten op straat. De auto (herkomst of bestemming) is er gast.

Verschillende acties en maatregelen worden daarbij gecombineerd:

  • Gefaseerde invoering van een verkeerscirculatie én zone 30 (fase 1 = dorpskern, fase 2= uitbreiding zuidwaarts, vooral nieuwere woonwijken – zie figuur). Zo komt men tegemoet aan de bezorgdheid van de buurtbewoners voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid door de toename van verkeer in hun straat. Het aantal extra voertuigen op het circulatietraject is echter te verwaarlozen.
  • Gerichte sensibiliserende acties kunnen autoverplaatsingen nog verder reduceren. Samen met afgevaardigden van de schoolgemeenschap zoekt men naar manieren om het draagvlak rond duurzaam en veilig schoolverkeer te versterken.
  • Tegelijkertijd zoekt men ook naar ingrepen die verplaatsingen te voet en met de fiets aantrekkelijker maken. Op het circulatietraject komt er een fietsstraat, een doorsteek tussen de kerk en het kerkhof, worden hinderlijke parkeerplaatsen verminderd en komt er (tijdelijke) handhaving indien nodig, …

Initiatiefnemers

  • Gemeente Pelt – Planning en projecten (mobiliteit)

Contact

Fernand Vangansewinkel

Liesbeth Fransen

Locatie

Pelt

Betrokken partijen

Mobiel 21 start een dialoog met buurtbewoners en scholengemeenschap om tot een gedragen oplossing te komen. De dialoog rond het Passantenhaven-project is een perfecte gelegenheid om het concept Mix-wijk te introduceren. Op verkeersvlak wordt gezocht naar samenhangende maatregelen vanuit een integrale visie op verblijfsgebieden, met meer gemengd verkeer, een doordachte verkeerscirculatie en vooral lagere snelheden door de invoering van een zone 30. Die maatregelen geven de wijk kansen om duurzamer te worden qua veiligheid, gezondheid, milieu, sociale cohesie, lokale economie en gebiedsontwikkeling.

In de concrete uitwerking zitten twee verkeerskundige principes vervat: een circulatieplan dat doorgaand verkeer maximaal weert en een algemene snelheidsbeperking van 30km/u. Het verkeer verloopt gemengd: voetgangers, fietsers, parkeren, … Mensen krijgen de ruimte om elkaar te ontmoeten op straat. De auto (herkomst of bestemming) is er gast.

Evaluatie

De gemeente Pelt is de initiatiefnemer van het project. Mobiel 21 overlegt met de gemeente en de betrokken schepenen, en faciliteerde als intermediaire instantie de dialoog over het autoluw maken van de Passantenhaven tussen de verschillende betrokkenen. Tegelijkertijd wordt met de introductie van de Mix-wijk een haalbaar alternatief aangereikt. Het doel is om zo tot een gedragen wijkbeleid te komen en het concept Mix-wijk bespreekbaar te maken en gefaseerd in te voeren. Pelt kiest ervoor om in twee fasen te werken:

  • Fase 1: experiment Fix de Mix wijk via uitbreiding van de zone 30 richting Dorpsplein. De schoolomgeving blijft een dynamische zone 30 en een parkeerverkeerverbod wordt ingevoerd in de bocht tussen Dorpsplein en school. De Lindestraat wordt voorlopig (nog geen) fietsstraat. De beslissing wordt genomen na extra monitoring van de snelheden in het ruimere kader van de omgevingswerken van het woonzorgcentrum.
  • Fase 2: uitbreiding zone 30 en complementaire maatregelen op basis van de monitoring en evaluatie.

Investering

  • De passantenhaven is aanbesteed voor een bedrag van € 675.000 (incl. btw).
  • Kortadvies en participatie door Mobiel 21: 15u externe begeleiding en 30u interne diensten.
  • De werken kunnen in het najaar van 2019 aanvangen. Een juiste aanvangsdatum is nog niet bekend.

Dit vind je zeker ook interessant

De Fietsmaat

De Fietsmaat: Fix the Mix

Praktijk

Zone 30 in de volledige dorpskom van Melsbroek – Steenokkerzeel

Praktijk

De Clementwijk² in Sint-Niklaas: ontvlochten wijk, vanaf de tekentafel tot de uitvoering