Rapport Een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s


Hoe kunnen ook kleinere steden en gemeenten hun voordeel halen uit deelfietssystemen? Hoe kan dit vorm krijgen op het niveau van de vervoersregio? En welk deelfietssysteem is dan het meest geschikt? Lees het allemaal in het rapport “een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s” van Fietsberaad Vlaanderen.

In dit rapport formuleren we aanbevelingen en aandachtspunten voor een vlotte verknoping met en overstap naar de deelfiets, in functie van het verduurzamen van de mobiliteitsketen. Daarin spelen mobiliteitsknooppunten – of “mobipunten” – een cruciale rol: ze zijn de schakels in een vervoerssysteem waar combimobiliteit centraal staat. De Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten schetst een kader voor mobipunten en doet algemene uitspraken over fietsdelen aan mobipunten. In dit rapport maken we dat concreet. Fietsberaad Vlaanderen formuleerde ook eerder aanbevelingen voor een vergunningenkader rond deelfietsen. Dat kader is vooral gericht op de uitdaging in erg stedelijke omgevingen waar private aanbieders zelf een fietsdeelaanbod willen realiseren. Maar in dit rapport bekijken we ook de situatie van kleinere steden en gemeenten die een deelfietsaanbod willen realiseren en bespreken we de voor- en nadelen van de verschillende opties.

Met “basisbereikbaarheid” en het concept van “vervoerregio’s” zet de Vlaamse overheid een belangrijke stap in het mobiliteitsbeleid. De bereikbaarheid komt meer centraal te staan in het vervoersaanbod, terwijl via de vervoersregio’s steden en gemeenten een sterkere impact krijgen in de concrete organisatie en planning van het aanbod. Daarin wordt ook een hiërarchie onderscheiden: treinnet, kernnet, aanvullend net, vervoer op maat. Het Vlaamse mobiliteitsbeleid streeft bovendien naar 40% duurzame verplaatsingen (te voet, fiets, openbaar vervoer) in de modal split, in de stedelijke gebieden zelfs naar 50%. Om die doelstelling te bereiken, moeten we kijken naar de organisatie van de volledige vervoersketen waarin de deelfiets een steeds grotere rol speelt.

Dit rapport wil beleidsmakers en mobiliteitsadviseurs dan ook ondersteunen om hun beleid rond deelfietsen richting te geven. We stellen concrete oplossingen voor om samen te werken en om binnen de vervoerregio aan de slag te gaan. Samenwerking is een kritische sleutelfactor om ook in minder verstedelijkte gebieden van fietsdelen een succes te maken.

Lees het rapport hier. In samenwerking met The New Drive.

Een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Bakfietsdelen Leuven – Mechelen – Pelt

Nieuws

20.03.2023 // Webinar Deelfietsen

Rapport

Onderzoek fietsmarkeringen – Fietsen in gemengd verkeer