Quick Scan over het Gemeentelijk Fietsbeleid

Doe de test!

Instructie – leeswijzer

Fietsberaad Vlaanderen heeft samen met een aantal partners deze QUICK SCAN of zelfanalyse vragenlijst opgemaakt om gemeenten op een laagdrempelige manier zicht te geven op hun fietsbeleid.

Deze vragenlijst wordt ook gebruikt voor de coaching lokaal fietsbeleid van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Fietsberaad. We vragen elke gemeente of stad (*) om deze vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen.

Het eerste korte onderdeel vraagt naar wat algemene informatie over uzelf en uw gemeente.

De volgende 4 onderdelen bundelen een aantal vragen per thema. De vragenlijst bevat 4 thema’s, met name:

  1. Fietsbeleid, monitoring en organisatie.
  2. Veilige en comfortabele infrastructuur en netwerken.
  3. Fietsparkeren.
  4. Begeleidende maatregelen (Diensten, fietscultuur en campagnes).

Voor elk van de 4 thema’s worden een aantal items bevraagd.

Voor elke vraag zijn er vier antwoordmogelijkheden gegeven. We vragen u om voor elke vraag de antwoordmogelijkheid aan te kruisen die het best past bij uw gemeente. We zijn er ons van bewust dat geen enkele van de vier antwoordmogelijkheden nooit exact de situatie in uw gemeente zal kunnen beschrijven, maar vragen toch om de omschrijving aan te kruisen die bij benadering het best past bij de toestand in uw gemeente.

In een aantal gevallen kan de optie “niet relevant” worden aangekruist. We weten dat een aantal vragen voor sommige – meestal kleinere – gemeenten minder relevant zijn. Wanneer deze optie wordt aangekruist, dan wordt deze vraag niet meegenomen in het bepalen van de globale score van de gemeente. Wanneer de optie “niet relevant” niet is voorzien, vragen we u om toch een keuze te maken uit de gegeven antwoordmogelijkheden.

De vragen zijn “gewogen”, dat wil zeggen dat sommige vragen meer “doorwegen” in de berekening van het eindresultaat dan andere.

Er zijn telkens 4 antwoordmogelijkheden met een soort gradatie/niveau:

  • Niveau 1: we doen weinig of niets rond dit item.
  • Niveau 2: we doen sporadisch/ad hoc iets.
  • Niveau 3: we werken hier planmatig aan, maar het kan nog beter.
  • Niveau 4: we doen zo goed als het maximaal mogelijke.

De beoordeling van uw gemiddelde scores vindt u in een synthesedocument, die u per mail wordt toegezonden na het volledig invullen van de Quick Scan.

Het invullen van de vragenlijst zal een goed uur van uw tijd vergen. Maar met het invullen van deze vragenlijst krijgt de gemeente in ruil een zicht op de huidige positie van het gemeentelijk fietsbeleid én tegelijk ook zicht op thema’s waar men in de toekomst kan aan werken.

De kennisbank van Fietsberaad en het Handboek Sterk Fietsbeleid kunnen inspiratie bieden om verder te werken aan uw fietsbeleid. In het synthesedocument dat u per mail ontvangt na de invulling van de enquête, zijn een aantal links opgenomen naar relevante documenten.

Het Fietsberaad krijgt een kopie van de door u ingevulde enquête en het synthesedocument. Fietsberaad zal echter nooit zonder uw toestemming de individuele resultaten bekend maken. U kunt ook op elk moment vragen dat Fietsberaad de door u ingevulde enquête en het synthesedocument  schrapt uit zijn databank.

Fietsberaad zal mogelijk wel statistische analyses doen op basis van de gecumuleerde resultaten van de enquêtes. Die analyses zullen gebeuren wanneer er voldoende enquêtes zijn ingevuld en zullen ook gecumuleerd en geanonimiseerd worden. De resultaten zullen worden gepresenteerd op een manier waarbij het onmogelijk is de resultaten van de individuele enquêtes te achterhalen.

In geen geval zal Fietsberaad uw persoonsgegevens delen met derden of gebruiken voor andere doeleinden.

(*) Om de leesbaarheid te bevorderen, gebruiken we verder enkel de term “gemeente”, “gemeentelijk”,… ook als we “stad”, “stedelijk”,… bedoelen. Dank voor uw begrip.

Doe de test!