Ordonnantie deelmobiliteit


Samenvatting

De nieuwe ordonnantie (van 17/03/2022) voegt een extra optie toe in het parkeerbeheer van fietsdeelvoertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een wijziging van de ordonnantie van 29/11/2018 betreffende het delen van free floating vervoersmodi (deelmobiliteit) die een alternatief zijn voor de auto. Vanaf nu kunnen gereglementeerde zones (‘dropzones’) vastgelegd worden waar gebruikers hun voertuig verplicht zijn te parkeren. Mocht de gebruiker zijn voertuig toch fout stallen/parkeren (dus buiten de gereglementeerde zone), dan kan de overheid een retributie heffen ten laste van de operator die de voertuigen beheert.

Projectomschrijving

De aanleiding voor de wijziging van deze ordonnantie is dat free-floating fietsdeelvoertuigen vaak verkeerdelijk gestald worden, buiten de voorziene zones en verspreid in de openbare ruimte. Dit zorgt voor ergernis bij de bevolking die een wijde (en ongeregelde) spreiding van deelfietsen ziet, op het voetpad, voor hun voordeur, … De overheid kon hier geen grip op krijgen, gezien het verkeerdelijk stallen van een fietsdeelvoertuig niet bestraft werd/kon worden.

Met de wijziging in de ordonnantie zijn fietsdeelvoertuigoperatoren nu verplicht om een systeem uit te werken binnen hun applicatie die ervoor zorgt dat elke gebruiker zijn voertuig op de juiste manier en in de voorziene zones stalt. Het Brussels Hoofdstedeljk Gewest zal, na consultatie van de gemeenten, voorzien in dropzones, en deze communiceren naar de operatoren. Mocht er toch nog een voertuig verkeerdelijk gestald worden, dan heeft de operator 12u om de situatie te regulariseren en heeft de overheid het recht om de voertuigen te verwijderen en een retributie (1 en 100 euro per fietsdeelvoertuig) op te leggen aan de operator. Daarnaast is ook een bepaling opgenomen dat de hulpaandrijving van de fietsdeelvoertuigen door de operatoren begrensd worden conform de wegcode.

Betrokken partijen

De deeloperatoren worden verplicht een systeem uit te werken zodat elk voertuig correct gestald wordt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in samenspraak met de gemeenten in dropzones voor de fietsdeelvoertuigen Het college van burgemeester en schepenen duidt de ambtenaar aan die het verplaatsen of verwijderen van deelvoertuigen en het heffen van de retributie opvolgt.

Initiatiefnemer

Brussels Hoofdstedelijk Gewest