Experimenteren met fietsparkeervakken (Delft)


De Delftse binnenstad heeft ongeveer 2 000 fietsparkeervoorzieningen, maar het aantal geparkeerde fietsen loopt vaak op tot ruim 3 000. Daarom experimenteert de stad naast gratis bewaakt parkeren, ook met andere manieren om het parkeren van fietsen georganiseerder te laten lopen, namelijk fietsparkeervakken.

In 2014 heeft Delft een pilootproject met fietsvakken uitgevoerd. Daarmee wilde de stad onderzoeken of fietsparkeervakken er effectief voor zorgen dat men minder fietsen fout stalt op voetpaden. Bijgevolg wil Delft nagaan of ze zo meer kortparkeerplaatsen kan creëren voor bezoekers.

Zo heeft de stad in winkelstraten zoals de Choorstraat, de Oude Langendijk en het Bastiaansplein de fietsnietjes verplaatst naar de zijstraten en vervolgens op de vrijgekomen ruimtes fietsparkeervakken gerealiseerd. Het pilootproject is inmiddels in samenspraak met ondernemers op een aantal locaties uitgebreid.

Voorbereidende studie

Voorafgaand aan het project, voerde Delft in 2013 een fietsparkeerduurmeting uit. Op die manier wilde de stad meer inzicht krijgen in het aantal geparkeerde fietsen, de parkeerduur, de locaties en ook de doelgroepen van de verschillende fietsparkeervoorzieningen.

Dat onderzoek liet o.a. zien dat een deel van de fietsrekken voor kortparkeren wordt gebruikt en dat een groot gedeelte van de fietsen lang gestald zijn. Ook zetten veel fietsers hun fiets buiten de st​allingen, dicht bij de bestemming.

Delft fietsparkeervakken binnenstad

Initiatiefnemer

  • Stad Delft

Locatie

Binnenstad Delft

Evaluatie

Meteen na de pilot hield Delft een effectmeting om inzicht te krijgen in het aantal fout gestalde fietsen voor en na de pilot en ook de tevredenheid ondernemers en bezoekers. Het aantal fout gestalde fietsen is significant verminderd, namelijk met 30-50% in de pilotstraten. Op een aantal locaties staan de foutgeparkeerde fietsen in het verlengde van de vakken, wat een indicatie is voor een te kleine capaciteit van de vakken.

Voor de tevredenheid van ondernemers en bezoekers zijn interviews afgenomen. Parkeerduurmetingen lieten zien dat 40% van de fietsen in de fietsvakken, langer dan 1 uur geparkeerd staat. Door middel van communicatie moet de stad extra benadrukken dat nietjes voor langparkeren zijn bedoeld en de vakken er zijn om je fiets maar eventjes weg te zetten.

Getrokken lessen

De scheiding van langstallers en kortparkeerders in straten met veel bezoekers van winkels heeft een positief effect op de beschikbare fietsenstallingen en het foutstallen in de openbare ruimte. Fietsvakken zijn daarvoor geschikt en efficiënt.

Fietsvakken op logische plekken (in de buurt van winkels) worden veel gebruikt. Op minder logische plekken worden ze dan weer minder goed gebruikt en staan fietsen ook nog bij de winkels. De vakken moeten goed herkenbaar zijn. De oorspronkelijke antracietkleur is bijvoorbeeld gewijzigd naar een blauwe rand met een fietslogo in het midden, om de herkenbaarheid en het gebruik te vergroten.

Een grote belemmering voor mensen om de fiets in een parkeervak te stallen, is de angst dat de fiets omvalt. Dit is een van de hoofdredenen waarom mensen nog altijd buiten de vakken stallen. Uit de evaluatie kwam de vraag naar voren om binnen de vakken toch enkele nietjes te plaatsen om het omvallen tegen te gaan. Hiervan is uiteindelijk afgezien omdat dit het langstallen te veel in de hand werkt. Mocht het omvallen een groter probleem zijn, kan de stad nader onderzoeken of bv. enkele palen hetzelfde effect bereiken.

Investering

2014 – 2016

  • Herinrichting van trottoir naar fietsvakken met blauwe randen en een logosteen: 100-300 EUR/lopende meter fietsvak (exclusief plankosten)