Walhamstow Forest: strak circulatieplanvoorluwe en fietsbare wijken

Walthamstow Forest (een outer borough in noord-oost London) maakte zijn lokale wijken fietsbaarder én ook veiliger en prettiger om te stappen en te verblijven door het verkeer drastisch te verminderen. Dat gebeurde door strakke circulatieplannen en 55 knips over de hele borough. Het proces omvatte ruime participatie en co-creatie, proefopstellingen en monitoring. In de definitieve uitvoering zorgden integrale ontwerpprojecten voor een kwalitatieve openbare ruimte met meer kansen voor lokale gebruiks- en verblijfsfuncties. Het hele proces werd gestimuleerd dankzij projectsubsidies van de stad London, ter uitvoering van een stadsbrede fietsvisie. 

Goede ‘Fix the Mix’ – praktijk

De meeste eigenschappen van Fix the Mix-wijken worden hier toegepast: autoluw, leesbaar fietsbaar, ontmoetingsruimte, nabije voorzieningen en verbindende netwerken. Opvallend is dat de stad London aan boroughs projectsubsidies gaf om de fietsbaarheid te verbeteren met circulatieplanmaatregelen (en in mindere mate fietsinfra) en zo wijken verkeersluw te maken. Er is consequent gekozen voor fysieke knips om drastisch het verkeer terug te dringen, én de kansen zijn benut om de openbare ruimte op te waarderen, in cocreatie met bewoners. Dankzij een doorgedreven participatieproces en een sterk politiek draagvlak werd het project doorgezet, ondanks soms heftige weerstand maar met even heftige voorstanders.

Projectomschrijving

Walthamstow Forest is een borough (gemeente) in het noordoosten van London. Door de ligging net binnen de ringweg (North Circular Road) en op nog ca. 8 km van het centrum met de congestion charge zone, krijgt Walthamstow behoorlijk wat doorgaand verkeer te verwerken en ontstonden talloze sluiproutes doorheen lokale kernen, wijken en woonstraten. 

Walthamstow Forest tekende in op het Mini-Holland programma van Londen, opgestart in het kader van de Mayor’s Vision for Cycling. Boroughs konden projecten indienen om fietsroutes te creëren en centra en wijken fietsvriendelijker te maken, prioritair door met circulatiemaatregelen verkeer er uit te halen (en aanvullend met specifieke fietsinfra op verkeerswegen). Zo moesten fietsroutes ontstaan die lokale bestemmingen verbinden én aansluiten bij een netwerk van stadsbrede lange-afstandsfietsroutes. 

Het proces verliep via drie parallelle sporen: verkeersconcept, place making en participatie. 

Voor het verkeersconcept werd de borough opgedeeld in vijf afgebakende wijken, benoemd als ‘town centres’ en ‘villages, met elk een eigen identiteit. Binnen elk daarvan is een circulatieplan uitgewerkt om sluipverkeer effectief te weren, en is een algemene snelheidsbeperking van 20 mph (30km/h) ingevoerd. Daarvoor werden 55 knips doorgevoerd op strategische plekken – ‘road closures with features’. De knips en het circulatieplan werden getest met proefopstellingen en grondig geëvalueerd (metingen voor en na), waarna werd bijgestuurd, vaak met nog aanvullende knips om ongewenste verschuivingen van autoverkeer te voorkomen. 

Parallel daarmee werden openbare-ruimte-concepten ontwikkeld samen met bewoners en progressief verfijnd. In het uiteindelijke integrale straatontwerp werd zo telkens een meerwaarde gecreëerd voor verblijven, ontmoeten, spel en groen, in een aantal gevallen met actieve betrokkenheid van bewoners die bv. instaan voor groenonderhoud, zorgen voor muurschilderingen enz. Eén knip neemt de vorm aan van een voetgangerszone in de lokale handelskern Orford Road (met autotoegang voor bewoners en ANPR-controle). Op veel andere plekken was pleinaanleg mogelijk. 

Aanvullend is ook fietsparkeren uitgerold, met o.m. beveiligde fietsenstallingen aan OV-knooppunten (metro- en busterminal) en deelfietsen. Verder zijn fietsroutes en fietsdoorsteken helder bewegwijzerd, én ook voetgangersbestemmingen kregen een afzonderlijke bewegwijzering.

Initiatiefnemers

London Borough of Walthamstow Forest 

Contact

  • Jon Little – Bespoke Transport Consulting – jon@workwithbespoke.co.uk  
  • Clyde Loakes – local councillor London Borough of Walthamstow Fortes

Locatie

Walstamstow

Betrokken partijen

Een breed gamma aan lokale en stadsbrede stakeholders werd bij het proces betrokken 

lokale overheden: afdelingen ruimtelijke planning, luchtkwaliteit en herontwikkeling – met inbegrip van de naburige boroughs 
– lokale wijkactoren: bewoners, verenigingen, scholen, bedrijven, weggebruikers 
stadsbrede actoren rond mobiliteit en stadsontwerp: Mayor of London, Transport for London, Urban design 
fietsverenigingen en –initiatieven, zowel lokaal (Walthamstow Forest Cycle Campaign), stedelijk (London Cycle Campaign) als nationaal (Sustrans) 
– onderzoekers: academici, Europees project PASTA 

Een breed participatietraject werd opgezet, met bevragingen vooraf over perceptie en behoeften, ontwerpworkshops, wandelaudits en formele consultatie. Via een on-line platform was constant uitvoerige informatie beschikbaar, werden talrijke consultatierondes georganiseerd en bleef het hele procesverhaal zichtbaar. Tijdens het proces was er een heftige polarisering, met actiegroepen van zowel voor- als tegenstanders. Er bleek voldoende politieke wil en draagvlak om door te zetten, en daar is het bestuur bij de volgende verkiezingen voor beloond.

Evaluatie

Realisaties:  43 straten gesloten voor gemotoriseerd verkeer; 350 groenaanplantingen en pocket parks; 22 km nieuw fietspad; 8 fietsparkeerhubs. 
Impact van de Mini-Hollandprojecten (globale evaluatie door de universiteit van Westminster): bewoners verplaatsen zich gemiddeld 41 min. per week meer actief dan in andere boroughs, waarvan 32 min. meer stappen en 9 min. meer fietsen de toename voor stappen is dus groter dan voor fietsen. 

Impact in Walthamstow Forest:
verdubbeling van het aantal bewoners dat verklaart occasioneel of frequent te fietsen (Transport for London) 
– 40% van de bewoners stapt 5 keer per week (Department for Transport). 
89% daling van het aantal bewoners blootgesteld aan de EU normen voor No2, van 58000 (2007) tot 6300 (2017), met gemiddelde 7 maanden langere levensduur (Kings College Air Quality Research Group)
 

Investering

Walthamstow genoot van 30 miljoen pond projectsubsidie van de stad London. Ongeveer de helft ging naar relatief dure heraanlegprojecten van een invalsweg (kruispunten, fietspaden). De andere helft naar maatregelen in de wijken (knips, circulatiemaatregelen en heraanleg van openbare ruimte) inclusief begeleiding door adviesbureau (technisch, participatie). De bijdrage van de lokale overheid bestond uit een brede inzet van ambtenaren uit diverse beleidsdomeinen (mobiliteit, ruimte, milieu herontwikkeling…)