Verkeersleefbaarheidsplan moet verkeersveiligheid verhogen (Zulte)


Het gemeentebestuur van Zulte heeft een actieplan opgemaakt met diverse maatregelen om de verkeersleefbaarheid te vergroten. Het verkeersleefbaarheidsplan biedt een belangrijke basis om de komende jaren ingrepen te doen die de verkeersveiligheid verhogen en de verkeerscirculatie verbeteren.

Concreet gaat het om het veilig herinrichten van kruispunten, het plaatsen van snelheidsremmers, het invoeren van enkele ‘fietsstraten’ met eenrichtingsverkeer en het creëren van vrachtwagensluizen.

Globaal verkeersleefbaarheidsplan

Bij het begin van de legislatuur nam het gemeentebestuur de principesbeslissing om een globaal verkeersleefbaarheidsplan op te maken, voor het gehele grondgebied van de gemeente. Nu is er een concreet actieplan opgesteld met diverse maatregelen. De maatregelen moeten oplossingen bieden aan problemen inzake snel verkeer, sluipverkeer, gevaarlijke situaties in smalle straten, zwaar verkeer van en naar de industriezone en onveilige kruispunten.

In de deelgemeente Machelen komen er onder andere verhoogde inrichtingen op de kruispunten Molenkouterstraat-Donkerstraat-Molenmeersstraat en Kruishoutemstraat-Pannestraat-Brandstraat. Daarnaast komen er wegversmallingen in de Bokstraat en wordt er een veilig tweesporenpad aangelegd in het gedeelte van de Zandweg dat nu een ‘stofweg’ is.

In deelgemeente Olsene wordt de schoolomgeving verkeersveiliger via eenrichtingsverkeer in delen van de Heirweg en de Kreupelstraat. Die worden tezelfdertijd omgevormd tot ‘fietsstraten’ waar de fietsers voorrang hebben op auto’s. Daarnaast komt er nog een plateauplein op het kruispunt Heirweg-Oliebergstraat-Dreve. Er worden voorts snelheidsremmende maatregelen genomen in de Nieuwlandstraat en op het kruispunt Molenstraat-Sint-Pieterstraat.

Voor deelgemeente Zulte moeten vrachtwagensluizen het zwaar vervoer doorheen de woonwijk ‘De Piste’ weren. Daar zijn ook snelheidsremmers gepland, net als in de Oude Weg en in de Waalstraat, waar het gedeelte tussen de N43 en de spoorweg heringericht zal worden.

Kijken naar de toekomst

De gemeente kijkt verder dan de huidige bestuursperiode. Daarom zijn er ook reeds maatregelen gepland na 2018. De budgetten moeten in de volgende legislatuur worden vastgesteld. Tevens voorziet het plan maatregelen die meegenomen worden in reeds lopende ontwerpopdrachten zoals de herinrichting van de Houtstraat en van de Grote Steenweg/Centrumstraat.

Verkeersleefbaarheidsplan Zulte

Initiatiefnemers

  • Gemeente Zulte

Contact

Patrimonium en wonen gemeente Zulte

  • openbarewerken@zulte.be

Locatie

Zulte

Betrokken partijen

De gemeente stelde het studiebureau Vectris aan om haar te begeleiden. De Zultse bevolking werd nauw betrokken bij de opmaak van dit plan. Zo was er in het najaar van 2014 een inspraakvergadering per deelgemeente. De inbreng van de inwoners liet toe om knelpunten te inventariseren. Op basis hiervan werd een conceptnota opgesteld met voorgestelde oplossingen. Tijdens infovergaderingen in april 2015 werden deze plannen voorgesteld. Op basis van de reacties en verbetervoorstellen van de inwoners werden de plannen verder verfijnd en aangepast.

Evaluatie

In de komende jaren zal de gemeente de maatregelen uit het plan stapsgewijs uitvoeren en ook evalueren.

Investering

2012 – 2016

  • Eerste reeks maatregelen: 300 000 EUR