Schoolstraat met autovrij schoolplein geeft boost aan fietsende lagereschoolkinderen in Sint-Pieterinstituut Turnhout


Sinds de renovatie van de school en de bouw van de nieuwe fietsenstalling is de verkeersdrukte aan het Sint-Pietersinstituut sterk toegenomen. Zowel de schoolingang als de in- en uitrit van de fietsenstalling geven uit op een pleintje in de Hogestraat. Op vraag van de school voerde Stad Turnhout in de Hogestraat een schoolstraat in. Hierdoor is het pleintje autovrij tijdens de schoolspits. De veiligere schoolomgeving deed vooral het aantal fietsende lagereschoolkinderen sterk toenemen.

Aan het begin en einde van een schooldag was het heel druk aan de schoolpoort van het Sint-Pietersinstituut in de Hogestraat. De lagere en secundaire school starten ’s morgens op hetzelfde tijdstip. De Hogestraat is op veel plaatsen te smal om het kruisen van voertuigen vlot te laten verlopen. Daardoor werd vaak over het voetpad gereden. Ook fietsers werden door het drukke autoverkeer op het voetpad verdreven.

In de Hogestraat werd ook vaak fout geparkeerd. Regelmatig lieten ouders hun kinderen vlak aan en zelfs op het zebrapad voor de schoolingang in- of uitstappen. Door het af- en aanrijden van auto’s bleef er weinig ruimte over voor voetgangers en fietsers. Dat maakte dat er een groot onveiligheidsgevoel was bij ouders. Velen onder hen vonden het te gevaarlijk om hun kinderen alleen te voet of met de fiets naar school te laten gaan.

De school vroeg Stad Turnhout om de verkeerssituatie in de schoolomgeving te bekijken en een voorstel uit te werken. De stad stelde voor om een proefproject  van een ‘schoolstraat’ in de Hogestraat op te starten. Op de website paraatvoordeschoolstraat.be is een stappenplan uitgewerkt waarin wordt aangeraden om met een proefopstelling te werken.

Het voordeel van zo’n proefopstelling is dat het project voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd kan worden. Mensen kunnen zo wennen aan de nieuwe situatie en voelen zich meer betrokken,”aldus Maarten Baeyens, consulent Mobiliteit Stad Turnhout.

Op 14 mei 2019 werd de proefopstelling ingevoerd. Dat betekent dat op schooldagen gemotoriseerd verkeer geweerd werd van 8 tot 8.30 uur en van 15 tot 15.30 uur, en op woensdag van 12 tot 12.30 uur. Zo werd het in de Hogestraat heel wat rustiger en aangenamer voor voetgangers, fietsers en wachtende ouders aan de schoolpoort.

Om de proefperiode te evalueren gebeurden observaties door de dienst Mobiliteit en de wijkagent. Er was een bevraging van de leerlingen in de klas en een online bevraging bij buurtbewoners, (groot)ouders, leerkrachten en leerlingen.

Het proefproject bleek een groot succes.  Omwille van de positieve resultaten besliste het stadscollege dat de schoolstraat definitief zou worden ingevoerd. Sinds 23 januari 2020 is de Hogestraat een schoolstraat en  is de straat en het pleintje autovrij tijdens de schoolspits. Sindsdien mag het Sint-Pietersinstituut zich de trotse eigenaar noemen van de eerste schoolstraat in Turnhout.

Betrokken partijen

Uit de evaluatie van het proefproject Schoolstraat in de Hogestraat bleek dat 74% van de ondervraagden over het algemeen tevreden was met de schoolstraat. Veel respondenten gaven aan dat het veiliger was in de schoolomgeving, zowel voor fietsers als voetgangers.

Naast veiligheid werd ook vaak vermeld dat het veel rustiger was in de Hogestraat en in de nabijgelegen wijk Meuletiende. Vooral ouders met kleine kinderen gaven aan dat ze sinds de invoering van de schoolstraat met een gerust hart samen met hun kinderen naar school fietsen, steppen, stappen, …

Over parkeren was de meest gehoorde opmerking dat men sinds de proefopstelling verder van de schoolpoort moest parkeren, namelijk langs de R13 of in de omliggende straten. Maar quasi niemand gaf een tekort van parkeerplaatsen in de omgeving aan.

Uit de bevraging bleek dat minder leerlingen met de auto naar school werden gebracht. De afname van het autoverkeer maakt dat er sinds de proefopstelling in de schoolomgeving voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, dat ouders de nabijgelegen parking van Bioplanet amper gebruiken en dat er geen extra parkeerdruk is ontstaan in de omliggende woonstraten.

Bij de definitieve invoering van de schoolstraat waren er al enkele aanpassingen ten opzichte van de proefperiode, onder meer de wijziging van de afsluiting op woensdagmiddag van 12 tot 12.30 uur naar 11.50 tot 12.20 uur, een definitieve signalisatie en meer gebruiksvriendelijke nadarhekken.

Omdat bij de start van de proefopstelling gevreesd werd dat het autoverkeer en de onveilige verkeerssituaties zich zouden verplaatsen, deed de stad een paar bijsturingen en aanpassingen in de aanpalende Jubileumlaan en Goedendagstraat, waardoor de meeste problemen werden opgelost

Evaluatie

Op vraag van de directie van het Sint-Pietersinstituut werd het proefproject van een schoolstraat in de Hogestraat door de stad ingevoerd. Een schoolstraat wordt enkel ingevoerd door de stad als de school  vragende partij is, aangezien het van de school een blijvende inspanning vraagt en niet realiseerbaar is zonder gedreven engagement. Het is steeds een samenwerking tussen de stad en de school(directie).

Stad Turnhout nam de coördinatie op zich. Op voorhand was er een overleg met de schooldirectie en  een werkgroep van leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Verder werden gemeenschapswachten en politie ingezet bij het proefproject.

De stad zorgde voor de praktische uitwerking van de schoolstraat en de communicatie erover. De school communiceerde naar alle leerlingen, (groot)ouders en omwonenden. Ze voorzag in medewerkers van de school om de nadarhekken dagelijks ’s morgens en ’s avonds, en op woensdag ’s middags te plaatsen en weg te halen.

De gemeenschapswachten waren aanwezig in de eerste week van de proefopstelling om mensen te sensibiliseren en informeren. De politie/wijkagent zorgde voor een goede handhaving van de regelgeving en is nog steeds regelmatig aanwezig.

Investering

2019

Er was geen specifiek budget voorzien. De beperkte kosten die werden gemaakt, zijn opgenomen in het normale werkingsbudget van de stad.

Initiatiefnemers

Stad Turnhout – Dienst mobiliteit

Contact

Karolien Van den Broeck

  • Stad Turnhout, Beleidsadviseur Mobiliteit
  • 014 44 33 93
  • Karolien.vandenbroeck@turnhout.be

Locatie

Turnhout

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Studiedag FietsDNA: presentaties

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen