Lydia Peeters investeert in veilige schoolroutes


Vlaams minister van Mobiliteit Peeters maakt extra werk van veilige schoolroutes en voorziet hiervoor 15 miljoen euro aan subsidies aan gemeenten, naast 15 miljoen euro om knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen aan te pakken. De Vlaamse regering heeft het subsidiebesluit definitief goedgekeurd op vrijdag 19 maart. “We willen volop inzetten veilige schoolomgevingen maar ook op de woon-schooltrajecten. Fietsroutes zijn vaak argumenten waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Met deze nieuwe subsidie wil ik samen met lokale besturen de verkeersveiligheid drastisch verhogen. Zo wakkeren we van jongs af aan de fietsreflex aan.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken maakt aanzienlijke budgetten vrij voor fietsinvesteringen én verkeersveiligheid. Voor 2021 wordt 355 miljoen euro uitgetrokken voor veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, een nooit eerder gezien bedrag. Het gaat hier om 445 dossiers met betrekking tot zowel de aanleg van nieuwe fietspaden en missing links als ook de verbetering of aanpassing van bestaande fietspaden.  Er is ook specifiek een bedrag van 10 miljoen euro voor verlichting van fietspaden en fietsoversteken en 15 miljoen euro voor bovenlokale fietsfondsprojecten (BFF en Fietssnelwegen) via het fietsfonds.

Om de verkeersveiligheid te verhogen trekt Peeters bovendien  80 miljoen euro uit om gevaarlijke punten weg te werken en 20 miljoen euro voor verkeerslichten en dynamisch verkeersmanagement. Ook wordt er 14,5 miljoen euro voorzien voor handhaving, meer in het bijzonder trajectcontrole en roodlicht- en snelheidscamera’s. In het kader van een intensere samenwerking met lokale besturen komt daarboven een bedrag van 30 miljoen euro voor schoolroutes zowel via rechtstreekse  investeringen als via subsidies voor gemeentewegen.

Subsidie veilige schoolroutes voor lokale besturen

Sinds de opstart van de subsidie veilige schoolomgeving in 2019 zijn er al zo’n 950 schoolomgevingen aangepakt, goed voor een subsidiebedrag van ruim 6,3 miljoen euro. Minister Peeters breidt deze subsidieregeling nu uit met een nieuwe subsidie voor schoolroutes in Vlaanderen. Hiermee volgt de minister de inzichten die Fietsberaad Vlaanderen aanreikte.

“Steden en gemeenten kunnen de subsidie veilige schoolroute aanvragen voor het wegwerken van onveilige schakels. Deze subsidie zal worden toegekend volgens het principe ‘een euro voor een euro. Voor elke euro die een lokaal bestuur hier investeert wordt er een euro naast gelegd uit het Verkeersveiligheidsfonds, mits een beperking van de subsidie tot 100.000 euro per schoolroute .In totaal wordt hier 15 miljoen euro voor uitgetrokken. De regierol ligt bij het lokaal bestuur, zij zijn het best op de hoogte van de lokale situatie en staan in nauw contact met de scholen.”

Lokale besturen kunnen één keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor één tot vijf schoolroutes op hun grondgebied. Aan gemeenten met gemiddeld meer vestigingsplaatsen van scholen wordt de mogelijkheid geboden om voor bijkomende schoolroutes subsidies aan te vragen in functie van het aantal vestigingsplaatsen van scholen per gemeente. Per volledige schijf van 20 vestigingsplaatsen boven de 40 vestigingsplaatsen per gemeente kan één bijkomende schoolroute gevraagd worden.

Concreet kunnen subsidies aangevraagd worden voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid op schoolroutes verhogen zoals de verbreding van voet- of fietspaden, plaatsen van veilige oversteekplaatsen of rijbaankussens. Ook het extra inzetten op extra signalisatie om de schoolroutes duidelijker te markeren komt in aanmerking. Denk maar aan het plaatsen van verkeersborden of verlichting of het aanbrengen van wegmarkeringen. Tot slot zijn de subsidies ook beschikbaar voor de huurovereenkomst voor scan- en beloningssystemen of het plaatsen en instellen van trajectcontrole op gemeentelijke wegen. Eerder al heeft minister Peeters ook 15 miljoen euro uitgetrokken voor het wegewerken van knelpunten op schoolroutes op gewestwegen. Lokale besturen werden hierover bevraagd, wat resulteerde in een lijst van meer dan 800 knelpunten. Deze worden nu verder gescreend door AWV.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deze Vlaamse regering investeert in meer en betere fietspaden, bijna drie keer zoveel als tijdens de vorige bestuursperiode. We hebben daarbij extra aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes, want als we ouders en kinderen op de fiets willen krijgen moeten we ervoor zorgen dat onze wegen kwalitatief en veilig aangelegd zijn. Doormiddel van deze subsidie geven werken we nauw samen met onze lokale besturen.”

Lokaal bestuur? Vraag hier uw subsidie aan: https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolroutes