Fietslease bij lokale besturen


Lokale besturen kunnen sinds de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 12 maart 2021 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 april 2021), fietslease aanbieden aan hun medewerkers. Dit besluit regelt, naast enkele coronagerelateerde zaken en pleegzorg voor statutair personeel, ook de mogelijkheid voor lokale besturen (de werkgever) om personeelsleden (werknemer) vrijwillig vakantiedagen en/of eindejaarstoelage en/of fietsvergoeding in te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit.

Volgende bestaande voordelen, die nog niet verworven mogen zijn, kunnen ingeruild worden voor fietsmobiliteit:

 • Eindejaarstoelage (art. 10 en 17 BVR 12 maart 2021)
 • Fietsvergoeding (art. 12 BVR 12 maart 2021)
 • 24+ vakantiedagen (voor OCMW-personeel in specifieke diensten) en 28+ vakantiedagen (voor het overige OCMW-personeel en gemeentepersoneel) (art. 13 en 19 BVR 12 maart 2021)

Het aanbieden van fietslease gebeurt op vrijwillige basis:

 • Het lokaal bestuur (de werkgever) beslist vrijwillig over het al dan niet aanbieden van fietslease én over de voordelen die kunnen worden ingeruild;
 • Het individueel personeelslid (de werknemer) beslist vrijwillig om al dan niet bestaande voordelen om te zetten naar fietslease én welke voordelen ingeruild worden.

Het inruilen van bestaande voordelen door de medewerker is enkel mogelijk indien deze voordelen nog niet verworven zijn. Een voorbeeld maakt veel duidelijk:

 • De eindejaarstoelage wordt opgebouwd in de periode januari-september. Een bestuur dat op relatief korte termijn wil en kan starten, zal dit jaar sowieso nog maar een beperkt deel van de eindejaarstoelage kunnen inzetten, nl. het deel dat nog niet verworven is op het moment dat men van start kan gaan (dus het deel van de toekomstige maanden); voor de maanden die voorbij zijn, is de eindejaarstoelage al verworven en deze moet gewoon worden uitbetaald met de daarop verschuldigde socialezekerheidsbijdragen.

Vooraleer men kan starten met het aanbieden van fietslease, moet elk lokaal bestuur de nadere regels bij het aanbieden van fietslease, opnemen in de plaatselijke rechtspositieregeling. Aangezien een correcte formulering voor het inruilen van bestaande voordelen belangrijk is voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën én om te voorkomen dat de RSZ driehonderd lokale regelingen moet controleren, hebben beide overheidsdiensten gevraagd om modelbepalingen op te stellen die door alle lokale besturen gebruikt kunnen worden. Dit model wordt momenteel in de schoot van comité C1 uitgewerkt, samen met een voorbeeld policy voor fietslease. Als een lokaal bestuur al sneller wil starten (vooraleer het modelreglement klaar is), dan is het aangewezen om de lokale regeling op voorhand af te toetsten bij de RSZ.

Tot slot is het belangrijk dat lokale besturen, na de aanpassingen aan de plaatselijke rechtspositieregeling, rekening houden met volgende aandachtspunten bij de uitrol van fietslease:

 • Organisatie van een overheidsopdracht voor samenwerking met een fietsleasepartner;
 • Praktische organisatie van de lokale personeelsdienst:
  • Goede voorbereiding om te anticiperen op verschillende vragen van geïnteresseerden. VVSG bekijkt samen met de Vlaamse overheid, de vakbonden en het kabinet Somers of een rekenmodule ter beschikking kan gesteld worden om het virtueel budget concreet te berekenen en de diverse ruilopties (met hun gevolgen) in kaart te kunnen brengen voor het personeelslid;
  • Werken met realistische data waarop geïnteresseerden hun aanvraag kunnen indienen opdat de personeelsdienst voldoende tijd heeft om alles in orde te brengen voor een goede start van de fietslease in het daaropvolgende jaar. Neem bijvoorbeeld 15 oktober als einddatum voor een start op 1 januari.

Voor hun openbare aanbesteding voor leasefietsen kunnen gemeenten inspiratie putten uit de soortgelijke aanbesteding van de Vlaamse overheid (die is niet opengesteld voor lokale besturen; zie e-notification). Aanvullend bij het gunningscriterium ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ kan bevraagd worden in welke mate na looptijd van het contract leasefietsen ter beschikking gesteld kunnen worden voor lokale sociale initiatieven (bv. sociale economie, fietsschool, fietskoop).

De Vlaamse overheid, het kabinet Somers, vakbonden en VVSG volgen de uitwerking van het modelreglement op en zodra de teksten klaar zijn zullen we hierover communiceren.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Petitie voor fietsvergoeding in alle sectoren