Kansennota Fietsen in de zuidelijke Westhoek

De Ieperse Fietsersbond stelde, samen met de leden uit het bredere arrondissement, een kansennota ‘Fietsen in de zuidelijke Westhoek’ voor. Centraal staat het pleidooi om voor de Westhoek een fietsplan op te maken.

Alternatieven voor autogerichte plattelandsregio

De kansennota gaat op zoek naar alternatieven voor koning auto in een gebied waar het openbaar vervoer beperkt is. Het document draagt de (elektrische) fiets naar voren als een waardig alternatief. Momenteel scoort vooral recreatief fietsen in de Westhoek erg hoog, in tegenstelling tot functioneel fietsen. 

De Fietsersbond vraagt dan ook uitdrukkelijk dat de strategische keuze fietsen uit het traject landelijke mobiliteit wordt uitgewerkt in een fietsplan. 

Hoofdlijnen fietsplan

De kansennota haalt enkele hoofdlijnen aan die in het fietsplan zeker aan bod dienen te komen:

1. Fietsinfrastructuur: het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk 

Bij het functioneel netwerk in de streek ligt het accent, terecht, op veilige verbindingen naar de stedelijke gebieden, maar helaas veel minder op de verbindingen tussen de dorpen. 

Omwille van het gebrekkig openbaar vervoer, het toenemend belang van het verkeer tussen de dorpen voor school, diensten en vrije tijd, vraagt de Fietsersbond de verbindingen tussen de dorpen op te nemen in het netwerk met prioriteit voor de plattelandsgemeenten.

2. Fietsinfrastructuur: het recreatief fietsnetwerk 

Het huidig recreatief netwerk maakt vooral gebruik van landelijke wegen en van de oude spoorwegbeddingen en kanalen. Het netwerk wordt binnenkort uitgebreid naar Frankrijk. De Fietsersbond kreeg echter heel wat signaleringen binnen en vraagt daarom naar het toepassen van 50 km/u op de wegen door groengebieden en recreatieve zones, sluipverkeer op die wegen te beperken, ze af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en toezicht te houden en de maatregelen te monitoren. 

3. Fietsinfrastructuur: naar een geïntegreerd fietsnetwerk 

Momenteel bestaan er twee bovenlokale netwerken. Er is weinig samenspraak en afstemming. De Fietsersbond vraagt meer afstemming tussen het recreatieve en het functionele fietsnetwerk: een geïntegreerd streekfietsnetwerk.

4. Fietsen als onderdeel van de lokale mobiliteitsketen 

Het thema fietsen als onderdeel van de mobiliteitsketen “openbaar vervoer” uitbouwen, selecteerde de Fietsersbond als een volgende prioriteit. Ze vraagt om de fiets te promoten als het vervoermiddel voor het voor- en natransport op het openbaar vervoer en het autodelen. Het gaat om het snel overbruggen van de plek van vertrek of bestemming naar de dichtstbijzijnde halte of uitleenpunt. 

5. Het promoten van de fiets 

Tot slot moet de streekbewoner overtuigd worden om de fiets op te stappen en dit niet louter recreatief. Met als voorbeeld “Kortrijk fietst” zien we voor de Westhoek eenzelfde campage zich uitrollen. Hiervoor worden de communcicatiekanalen van de gemeenten gemeenschappelijk ingezet. Sleutelfigurenkunnen ingezet worden al rolmodellen. Zien fietsen doet fietsen! 

De volledige nota kan je hier bekijken. 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsers applaudisseren op 198 locaties in heel België

Document

Resultaten FietsTelWeek 2018: fietsverkeer op 2 jaar tijd fors gegroeid in Vlaanderen

Praktijk

Convenant voor fietsbeleid tussen stadsbestuur en Fietsersbond in Vilvoorde