Nieuw themarapport fietsveiligheid van VIAS

VIAS publiceerde begin september 2018 een nieuw themarapport Verkeersveiligheid voor fietsers. Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van het fietsgebruik en de effecten op de fietsveiligheid. Het gebruik van de elektrische fiets wint aan belang. Alle leeftijdsgroepen, zowel onder de 55-plussers als jongeren, fietsen meer elektrisch.

Het rapport geeft ook aan beleidsadviseurs rekening moeten houden met een grote graad van onderregistratie van fietsongevallen. Dat is minder het geval bij ongevallen met gemotoriseerde weggebruikers. Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de fietsongevallen door de politie wordt geregistreerd.

In België stagneert het aantal fietsongevallen, terwijl het aantal letselongevallen bij gemotoriseerde weggebruikers verder daalt. Het aandeel fietsers in het totale aantal verkeersdoden neemt toe. Die vaststelling geldt ook voor andere fietslanden zoals Nederland en Denemarken.

De meeste fietsongevallen vinden plaats in het Vlaams Gewest (85%) en op 50 km/u-wegen. In vergelijking met andere Europese landen is de mortaliteit bij fietsers in België hoger dan gemiddeld. De analyse op vlak van fietsveiligheid is dus niet gunstig, maar de totale maatschappelijke baten zijn groter. Gewonnen levensjaren door beweging overtreffen de verloren levensjaren als gevolg van verkeersongevallen of de verhoogde blootstelling aan luchtvervuiling. Breuken en letsels aan de bovenste ledematen komen het meest voor.

Maatregelen om de fietsveiligheid te vergroten, blijven dus van belang. Snelheidsmanagement in de ruimste zin is de meest cruciale hefboom. Visies zoals “Duurzaam Veilig” en “Vision Zero” bevelen aan dat de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt wordt tot 30 km/u bij gemengd verkeer. Vanaf 50 km/u is een aanliggend fietspad nodig. In andere snelheidsregimes dient het fietsverkeer gescheiden te worden van het gemotoriseerd verkeer.

Politie Hasselt op de fiets